Ultima actualizare: 4 August 2016 - Daniel Jabeniţean
Primăria Comunei Subcetate
Dosar
Selecţie
 1. Follow the template
Condiţionare
 1. Follow the template
Grupare
   
Ordonare
   
Limitare

Şabloane
Formular

		character:   
		owner:     
		group:     
		docID:     
		Prescurtare:  
		
Legătură - Listă Legătură - Afişare Legătură - Modificare

Strategia de dezvoltare locală 2014-2020

Una dintre cele mai importante valori vizibile ale democrației este autonomia decizională acomunităților locale în dezvoltarea locală. Problemele comunitare pot fi observate și rezolvatepe plan local. Însă, este important ca resursele locale să fie utilizate în cel mai eficient modposibil, iar comunitatea locală să găsească un consens în drumul spre viitorul viabil al localității.Planificarea, ca proces și rezultat are un dublu beneficiu pentru comunitatea locală: pe de o parteasigură spațiu pentru armonizarea punctelor de vedere, pentru rezolvarea consensuală aproblemelor, pe de altă parte, arată direcția spre utilizarea concentrată a resurselor în favoareacomunității locale. În zilele noastre planificarea este foarte importantă, atunci când majoritatearesurselor pentru dezvoltare vin din afară, prin programele Uniunii Europene sau a GuvernuluiRomâniei. Posibilitatea atragerii de fonduri UE reprezintă cea mai mare motivație pentrucomunitățile locale în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală, care deși are o logicăinversă, este benefică pentru comunitățile locale din România.Printre politicile de dezvoltare a Uniunii Europene principiul subsidiarității a câștigat treptatun spațiu din ce în ce mai mare, ceea ce înseamnă dezvoltarea și extinderea abordării LEADERmai ales în dezvoltarea programelor de planificare și dezvoltare a teritoriilor rurale. Principiileabordării (strategii locale de dezvoltare bazate pe teritorii, elaborarea și implementareastrategiilor bottom-up, parteneriatul dintre sfera publică și cea privată, stimularea inovației,măsuri trans-sectoriale integrate, și construcția de rețele) și metodologia planificării bazate peparticipare până astăzi s-au scurs și în bara de instrumente de dezvoltare a spațiilor urbane, subdenumirea de Dezvoltare Locală Bazată pe Comunitate. Abordarea pune mare accent pe implicarea comunităților locale, pe perspectiva integrată și colaborarea în rețea, care suntcapabile să aducă la suprafață soluții locale inovative. Toate acestea servesc prioritatea decreștere a eficienței, care stă la baza Strategiei Europa 2020. Planificarea strategiei așadarreprezintă și întărirea comunității, prin faptul că în centrul ei stă o imagine de viitor reală șisusținută de societate. Din cauza premiselor istorice, este important, ca planificarea teritorială săfie urmată de o conștientizare cât mai largă, pentru ca, localnicii să nu aștepte din afară soluții larezolvarea problemelor lor. Așadar, pe parcursul planificării am urmat principalele principii aleparticipării publice, implicând actorii de bază, care și în perioada de implementare vor trebui să-și asume roluri importante. Această perspectivă apare și în obiectivele și în monitorizarea șievaluarea implementării strategiei.Strategia de dezvoltare a comunei Subcetate a fost realizată în primăvara anului 2014 cuscopul de a reprezenta baza pentru proiectele perioadei dintre anii 2014-2020. Scopul strategiei5este astfel, să se elaboreze și să se depună proiecte de finanțare atât la nivelul localității, cât și lanivel de societate și individual, care să asigure utilizarea eficientă a resurselor și să se întăreascăreciproc. De aceea, în cadrul planificării, toate grupurile sociale și economice au fost implicate,problemele și exigențele acestora apar printre obiective și printre măsurile strategice.Analizând factorii de competivitate a comunei, am ajuns la concluzia, conform căreia comunaSubcetate se confruntă cu probleme asemănătoare cu alte localități din zonă, însă posibilitățilesale datorită poziționării periferice sunt mai restrânse. Problema primordială este lipsainfrastructurii rețelei de apă și canalizare, care reprezintă un dezavantaj și față de localitățile dinzonă. Deși a fost implementat un proiect de reabilitare, drumurile comunale (DC 65, DC 66, DC68) și rețeaua stradală necesită intervenții de modernizare, de asemenea calitatea proastă adrumurilor de exploatare agricolă trebuie dezvoltată.Economia comunei este caracterizată de dependența prea mare de agricultură, caredeocamdată nu reprezintă o sursă de venit satisfăcătoare pentru mase, este necesarămodernizarea acesteia. În momentul de față sunt puține locuri de muncă - majoritatea acestorafiind asigurate de industria de prelucrare a lemnului și de către diferite instituții publice -, rataîntreprinderilor se situează mult sub medie, de aceea o parte importantă a populației esteobligată să accepte munci ocazionale sau muncă în străinătate, sau să practice în agricultura desubzistență. Rezolvarea ar sta în dezvoltarea agriculturii, în valorificarea resurselor locale, înprocesarea de produse tipice zonei, și în dezvoltarea spiritului antreprenorial.Din punct de vedere demografic, populația poate fi caracterizată de un proces de îmbătrânireireversibilă, care periclitează funcționarea instituțiilor locale de învățământ și duce la problemesociale grave. Un alt domeniu căruia trebuie să i se acorde atenție, este viața culturală locală. Înultimii ani au scăzut numărul evenimentelor culturale și comunitare, care va atrage după sineslăbirea comunității.Sistemul de obiective a strategiei se integrează în rezolvarea problemelor mai importanteidentificate și formulează obiectivele realizabile până în anul 2020. Realizarea obiectivelor faceposibilă dezvoltarea echilibrată a comunei în toate domeniile calității de viață:Îmbunătățirea calității vieții populației locale, creșterea atractivității localității prindezvoltarea serviciilor sociale și de sănătateComunitate locală solidară, puternică în identitatea ei, care își respectă în modadecvat tradițiile culturaleIntegrarea comunei în economia regiunii printr-un sistem de producție și de serviciilocale unice și autentice6 Întreținerea și punerea în valoare a mediului construit și natural Implicarea resurselor neutilizate în procesele de creare de valori localeÎn formularea obiectivelor, măsurilor și schițelor de proiecte care servesc implementarea,modelul care se construiește bottom-up se arată cel mai viabil. În multe domenii întărirealegăturilor dintre membrii comunității, crearea posibilităților de comunicare și învățare esteprimul pas spre gestionarea eficientă a resurselor. Cele mai importante sarcini ale dezvoltării încomuna Subcetate cuprind: dezvoltarea capacității comunei de menținere a populației localeprin crearea unui ambient funcțional, bine dotat din punct de vedere al serviciilor socio-sanitareși al infrastructurii, frumos și liniștit pentru locuit; și prin crearea premiselor necesaredezvoltării vieții economice prin stimularea investițiilor în modernizarea agriculturii și prinstimularea înființării de noi întreprinderi cu scopul utilizării resurselor existente.Sarcina nu este nicidecum una ușoară. Pentru lansarea comunei pe o cale de dezvoltareviabilă și sustenabilă, este nevoie de adoptarea mentalității strategice și a principiului buneiguvernări de către administrația locală. În același timp, este nevoie de transformarea sistemuluide valori a comunității, recunoașterea faptului că, punerea intereselor individuale după cele alecomunității poate rezulta soluții mai viabile. Pentru sfârșit este important ca orientându-se spresistemul de politici de dezvoltare actuale, localitatea să beneficieze de cât mai multe posibilitățide atragere de fonduri, având însă în vedere exigențele reale, evitând investițiile, care pe termenlung nu pot fi durabile.

Fişier ataşat: 2396496 B / pdf

  

Harta site-ului

Ultimele anunţuri

ZILELE COMUNEI SUBCETATE 20 - 21 AUGUST 2016 ...

declaratie casatori ...

anunt casatorie ...

CONCURS ...

NR 968/2016 - INFORMARE PNDR ...

Forum

Pwntru cei interesaţi am creat un blog al varvigenilor; pentru detalii acc ...

se poate accesa la link-ul: http://revistalyceum.blogspot.com/ ...

Articole

ZILELE COMUNEI SUBCETATE 20 - 21 AUGUST 2016 ...

Sondaj de opinie cu privire la strategia de dezvoltare locală 2014-2020 ...

Strategia de dezvoltare locală 2014-2020 ...

Primarie ...

Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare! ...

..